headershadow

Page content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Windkracht62

Windkracht62 staat ingeschreven bij de kamer van koophandel Groningen onder nummer 01127153. Ons btw-nummer is 131544913B018210. Op deze en al onze offertes zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze

zijn ten alle tijde opvraagbaar. Indien u behoefte heeft aan referenties, dan brengen wij u graag met onze klanten in contact.

 

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1. 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Windkracht62 gesloten overeenkomsten.

1. 2 Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1. 3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Windkracht62 een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Windkracht62 eerst nadat deze schriftelijk door Windkracht62 zijn bevestigd

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst

2. 1 Uitvoeren opdracht

Windkracht62 zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. De opdracht zal worden uitgevoerd conform geaccordeerd voorstel en offerte. Voor zover nodig zal Windkracht62 de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. 2 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Windkracht62 mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Een planning zal in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld.

2. 3 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien Windkracht62 een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.

2. 4 Gebruik toeleveranciers

Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever, of op aangeven van Windkracht62 kan Windkracht62 voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht Windkiracht62 volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever. Windkracht62 zal voor deze dienst de voor de branche gebruikelijke opslagpercentages rekenen.

2. 5 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Windkracht62 dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2. 6 Termijn van levering

Een door Windkracht62 opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Windkracht62 is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de  opdrachtgever Windkracht62 bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2. 7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van Windkracht62.

2. 8 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnentien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aanWindkracht62 te worden meegedeeld.

Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3. 1 Auteursrecht en industriële eigendom

Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht, beeldrecht, auteursrecht, BUMA STEMRA, lira etc,etc toe aan Windkracht62. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Wiondkracht62 daartoe bevoegd.

3. 2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, BUMA STEMRA, Lira, beeldrechten, portretrechten van derden, etc etc. Ditzelfde voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3. 3 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is windkracht62 te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Windkracht62 in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3. 4 Eigendom bij Windkracht62

De in het kader van de opdracht door Windkracht62 gerealiseerde werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films, geluid, muziek, programmatuur en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Windkracht62, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4 Gebruik en licentie

4. 1 Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Windkracht62 verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het werk voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden voor de periode van een jaar ingaande bij oplevering. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Windkracht62 bekend te zijn gemaakt.

4. 2 Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Windkracht62 niet gerechtigd het werk te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het werk, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Windkracht62 zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 250,-.

4. 3 Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Windkracht62 veranderingen in de voorlopige of definitieve werken, aan te brengen.

4. 4 Eigen promotie

Windkracht62 heeft de vrijheid om het werk en de hieruit voortgekomen producties te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5 Honorarium

5. 1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Windkracht62 voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5. 2 Honorarium voor meerwerk

Indien Windkracht62 door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Windkracht62 gehanteerde honorarium tarieven. Indien een door een opdrachtgever goedgekeurd werk tijdens de productie om welke reden dan ook door de opdrachtgever gewijzigd wenst te worden, zal voor deze wijzigingen een extra offerte worden uitgebracht.

5. 3 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Winkracht62 na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo'n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens Overzet Consultancy enig recht verliest.

Artikel 6 Betaling

6. 1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 28 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door deWindkracht62 nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de Windkracht62 gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bij stand, indien Windkracht62 als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het faktuurbedrag met een minimum van € 70,-. Voor iedere opdracht geldt een betalingsconditie van 50% bij opdracht en 50% bij aflevering tenzij anders overeengekomen.

6. 2 Periodieke betalingen

Windkracht62 heeft het recht zijn honorarium periodiek in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6. 3 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan Windkracht62 verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Windkracht62  heeft verstrekt.

6. 4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 7 Opzegging en ontbinding overeenkomst

7. 1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7. 2 Ontbinding overeenkomst door Windkracht62

Indien de overeenkomst door Windkracht62 wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Windkracht62 redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7. 3 Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Windkracht62 op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7. 4 Faillissement

Zowel Windkracht62 als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.

7. 5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde werken te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7. 6 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Windkracht62 bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 8 Garanties en vrijwaringen

8. 1 Auteursrechthebbende

Windkracht62 garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is gerealiseerd en dat, indien er auteursrecht op het werk rust, zij geldt als maker inde zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8. 2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik werk

De opdrachtgever vrijwaart Windkracht62 of door Windkracht62 bij de opdracht ingeschakelde personen/bedrijven voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8. 3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Windkracht62 voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9. 1 Aansprakelijkheid

Windkracht62 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. fouten in het werk ofwel teksten/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

9. 2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de ontwerper of de bedrijfsleiding van Windkracht62 is de aansprakelijkheid van Winkdracht62 voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het bedrag van € 20.000,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

9. 3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9. 4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan en/of verspreiden van deze kopieën is opgetreden.

9. 5 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Windkracht62 jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10 Overige bepalingen

10 .1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Windkracht62 gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10 .2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10 .3 Opschriften

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

10 .4 Inkoopbeleid derden

Tenzij uitdrukkelijk door derden schriftelijk is vermeld, gaat Windkracht62 ervan uit dat alle rechten van derden, behorende bij de opdracht die Winkdracht62 aan deze derde(n) heeft/hebben verstrekt eigendom worden van Windkracht62. Windkracht62 wordt gevrijwaard van alle aanspraken op rechten van welke aard en omvang dan ook met betrekking die voortvloeien uit eventueel recht op vergoeding met betrekking tot auteursrecht, ontwerprecht muziekrecht, beeldrecht, lira, etc etc. Windkracht62 is verplicht de algemene voorwaarden van Windkracht62 toe te voegen bij de opdrachtbevestiging aan derden.

10 .5 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Windkracht62 en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Windkracht62 en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement te Groningen.